INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚVODEM

Vzhledem k tomu, že při zpracování osobních údajů dodržujeme všechny relevantní právní předpisy, především Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, plníme tímto svou informační povinnost předložit Vám přehledné a srozumitelné informace o tom:

 1. kdo je správce a na koho se můžete obrátit, pokud máte dotaz týkající se zpracování osobních údajů;
 2. zda jste povinni nám osobní údaje poskytnout;
 3. jaké osobní údaje shromažďujeme;
 4. z jakých zdrojů osobní údaje získáváme;
 5. pro jaké účely zpracováváme osobní údaje;
 6. jakým způsobem osobní údaje zpracováváme a jak je chráníme;
 7. komu osobní údaje předáváme;
 8. jakou dobu osobní údaje uchováváme; a
 9. jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

 

 1. ZÁKLADNÍ POJMY A INFORMACE O SPRÁVCI

Osobním údajem je každá informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů).

Subjektem údajů jste Vy, protože se Vás týkají osobní údaje, které zpracováváme. Subjektem údajů nejsou právnické osoby.

Zpracováním jsou jakékoliv operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Správcem je ten, kdo určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Správcem Vašich osobních údajů jsme my, společnost CFG a.s., sídlem Vinohradská 2396/184, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO 086 09 632, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 24797. Náš e-mail je info@comfortfinancegroup.com a tel. číslo je + 420 773 767 952.

Zpracovatelem je ten, koho jsme si najali, aby pro nás prováděl s osobními údaji zpracovatelské operace.

Správce je členem skupiny CFG. Seznam členů skupiny je zveřejněn na těchto webových stránkách. Tyto webové stránky obsahují odkazy na webové stránky členů skupiny CFG.

 1. JSTE POVINNI NÁM OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTNOUT

Vaše osobní údaje nám nejste povinni poskytnout. Jejich poskytnutí je dobrovolné a zcela na Vašem uvážení.

V případě, že nám Vaše osobní údaje poskytnete prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách, udělujete nám souhlas s jejich zpracováním za níže uvedených podmínek. Vzhledem k tomu, že tyto webové stránky obsahují nabídku služeb a produktů i ostatních společností ze skupiny CFG, vyplněním kontaktního formuláře nám rovněž udělujete souhlas s předáním Vašich osobních údajů ostatním členům skupiny CFG.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a jste oprávněni jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu lze učinit přímo v našich obchodních sděleních, v nichž je včleněna možnost zastavení jejich zasílání daným komunikačním kanálem. Svůj souhlas se zpracováním můžete taktéž dále odvolat v písemné formě doručením listinného odvolání na adresu naší společnosti, tj. na adresu Vinohradská 2396/184, Vinohrady, 130 00 Praha 3, nebo v elektronické formě na e-mailovou adresu info@comfortfinancegroup.com.

Rozhodnete-li se využít služeb ostatních členů skupiny CFG, budou následně Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu se zásadami zpracování osobních údajů konkrétního člena skupiny CFG, jehož služby se rozhodnete využít.

 1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které nám umožní Vás na základě Vaší žádosti oslovit s nabídkou našich služeb. Za tímto účelem tedy zpracováváme osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefon a e-mailová adresa a údaje získané při návštěvě našich webových stránek.

 1. Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME

Základním zdrojem údajů o Vaší osobě jsou informace Vámi poskytnuté prostřednictvím webového formuláře na našich webových stránkách, při telefonickém hovoru nebo informace získané při Vaší návštěvě našich webových stránek.

 1. PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme za účelem vytvoření a předání nabídky služeb a produktů společností náležejících do skupiny CFG. Za tímto účelem Vám mohou být zasílány zejména marketingové informace, a to e-mailem, adresovaným tiskem nebo prostřednictvím SMS. Ohledně nabídky služeb můžete být kontaktováni i prostřednictvím telefonického hovoru.

 1. JAKÝM ZPŮSOBEM OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A JAK JE CHRÁNÍME

Vaše osobní údaje důsledně chráníme. Zpracování osobních údajů provádíme manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají stálé a přísné fyzické, technické i procedurální kontrole. Pokud využíváme cloudových uložišť, jsou zásadně umístěna v rámci EU a vždy je zajištěn vysoký stupeň zabezpečení údajů.

Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány mlčenlivostí a jsou řádně proškoleny.

Vaše osobní údaje zásadně zpracováváme sami, případně uvnitř skupiny CFG.

Pokud někoho dalšího pověříme výkonem určité činnosti tvořící součást našich služeb, může při ní docházet ke zpracování příslušných osobních údajů. Takto pověřené osoby se stávají zpracovatelem osobních údajů. Zpracovatel je oprávněn nakládat s osobními údaji výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které jsme ho pověřili. V takovém případě není pro účely výkonu zpracovatelské činnosti vyžadován Váš souhlas, neboť takové zpracování umožňuje přímo právní předpis.

 1. KOMU OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁME

Vaše osobní údaje předáváme s Vaším souhlasem členům skupiny CFG, pokud jde o nabídku jejich služeb a produktů.

Vaše osobní údaje mohou být dále předávány subjektům v rámci plnění povinností stanovených právními předpisy nebo jiným subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu našich práv či právem chráněným zájmům. Těmito subjekty jsou např. soudy, orgány činné v trestním řízení, advokáti atd.

 1. JAK DLOUHOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME

Osobní údaje, které zpracováváme na základě uděleného souhlasu, uchováváme po dobu platnosti tohoto souhlasu.

 1. JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V oblasti ochrany osobních údajů máte garantovánu řadu práv, která vůči nám můžete uplatnit na e-mailu info@comfortfinancegroup.com, telefonním čísle +420 773 767 952 nebo na adrese našeho sídla, tj. Vinohradská 2396/184, Vinohrady, 130 00 Praha 3.

  1. Právo na přístup k osobním údajům. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a dalším souvisejícím informacím (např. účel, kategorie osobních údajů, doba uchování, zdroj). Máte právo požadovat i kopii zpracovávaných osobních údajů. Za její opakované poskytnutí však můžeme účtovat poplatek odpovídající nákladům na zpracování a poskytnutí informace.
  2. Právo na přenositelnost údajů. Pokud je pro Vás vhodné z hlediska usnadnění komunikace s jiným poskytovatelem služeb, máte právo po nás vyžadovat předání osobních údajů, se Vás týkají a které jste nám poskytl/la, jinému správci.
  3. Právo na revizi rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování. V současné době neprovádíme rozhodování o poskytnutí služeb a produktů, které by bylo výhradně automatizované.
  4. Právo na opravu osobních údajů. Jestliže jsou Vaše osobní údaje nesprávné, nepřesné nebo došlo k jejich změně, máte právo na jejich opravu. S přihlédnutím k účelům, pro které tyto osobní údaje zpracováváme, máte rovněž právo na jejich doplnění.
  5. Právo na výmaz osobních údajů. Osobní údaje mažeme automaticky neprodleně poté, co ztratíme právní titul k jejich zpracování, jakmile zjistíme, že byly osobní údaje zpracovány protiprávně, pokud jste vznesl/la námitku proti zpracování osobních údajů nebo abychom splnili povinnost stanovenou právem EU.
  6. Právo na omezení zpracování osobních údajů. Máte rovněž právo na omezení zpracování osobních údajů, a to zejména tehdy, pokud se budeme zabývat Vaší námitkou proti zpracování osobních údajů nebo upozorněním na nepřesnost údajů.
  7. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Jestliže nám udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat. O způsobu odvolání souhlasu jsme Vás informovali v bodě 2. výše. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů do okamžiku odvolání souhlasu.
  8. Právo podat námitku. V případě, že si nepřejete, abychom pokračovali ve zpracování Vašich osobních údajů, můžete uplatnit tzv. námitku. To je možné udělat několika způsoby:
 • přímo v našich obchodních sděleních je včleněna možnost zastavení jejich zasílání daným komunikačním kanálem;
 • pokud již nechcete, abychom Vám telefonovali, v rámci hovoru nám to prosím sdělte; a
 • námitku lze zaslat na naše kontakty (viz výše).

Na základě Vaší námitky ukončíme zpracování Vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu.

  1. Právo podat stížnost ÚOOÚ. Pokud nesouhlasíte s čímkoliv ohledně zpracování Vašich osobních údajů, vždy máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Pokud jste nenalezli výše veškeré odpovědi na Vaše dotazy, které se týkají osobních údajů, nebo potřebujete některé informace podrobněji vysvětlit, piště na info@comfortfinancegroup.com nebo volejte na +420 773 767 952.

NENAŠEL JSI POZICI, KTERÁ BY TĚ ZAUJALA?

Pošli nám svůj životopis a my se ti ozveme, když se pro tebe něco zajímavého objeví.